مشارکت

مشارکت در این پروژه بسیار ساده میباشد.

ترجمه مطالب و مستندات:

شما میتوانید با پیروی از مراحل زیر در ترجمه مطالب و مستندات این پروژه همکاری نمایید: 

همکاری در تالار گفتگو:

شما میتوانید با ساختن حساب کاربری در تالار گفتگو و ارسال پست ما را در غنی سازی تالار کمک نمایید.

همکاری در بروز آوری تم ها:

تمهای اورچارد نیاز با بهینه سازی برای زبان فارسی دارد، شما میتوانید با ارسال نامه به آدرس k1m@orchardpro.ir در این زمینه اعلام همکاری نمایید.

همکاری در توسعه ماژولها:

با پیروی از مراحل زیر میتوانید در توسعه ماژول ها همکاری نمایید:

ساختار تیمها جهت مشارکت

باتوجه به انجمن محور بودن پروژه ساختار زیر به عنوان نسخه 0 ساختار هدایت پروژه تعریف گشته است و تا تدوین نسخه 1 بر این اساس پروژه هدایت میگردد:

1- تیم توسعه هسته اصلی پروژه:

1-1- اضافه نمودن تقویم فارسی به پروژه و اعلام تغییرات به پروژه اصلی (تکمیل)

1-2- بهینه سازی هسته برنامه جهت نمایش زبان فارسی

1-3- هدایت فروم ایرادات و پیشنهادات پروژه

2- تیم ترجمه

2-1- ترجمه فایل های .po و بازنگری ترجمه های قبلی

2-2- بروز رسانی ترجمه در سایت اصلی

2-3- ترجمه راهنمای پروژه

2-4- هدایت فروم ترجمه

3- تیم توسعه ماژول ها

3-1- ویرایش ماژول های طراحی شده جهت بهینه سازی برای زبان فارسی

3-2- طراحی ماژولهای جدید

3-3- ارائه ماژول های ویرایش شده و جدید به پروژه اصلی

3-4- هدایت فرومهای مرتبط با برنامه نویسی

4- تیم توسعه تم(قالب) ها

4-1- ویرایش تم های موجود برای زبان فارسی

4-2- طراحی تم های جدید

4-3- ارائه تم ها به پروژه اصلی

4-4- هدایت فروم طراحی و تغییر تم

5- تیم گرداننده فروم

5-1- طراحی / تغییر ساختار فروم

5-2- پاک سازی فروم از هرز نامه

5-3- مدیریت فروم

5-4- تعیین سطوح دسترسی فروم